Over ons

Doelselling, Ontstaan en visie

Verleden:

Stichting Springplank is in mei 2003 opgericht met als doelstelling “het verlenen van sociale, maatschappelijke en materiële hulp en ondersteuning aan jongeren en volwassenen ongeacht levensbeschouwelijke gezindte”

Dit doel werd vormgegeven door:

 • de Kanjerclub voor kinderen
 • ontmoetingsavonden voor tieners en jeugd
 • voedselpakketten voor mensen die hierin ondersteuning nodig hadden
 • trainingen voor medewerkers en/of opvoeders

Deze activiteiten werden in de loop der jaren overgedragen aan andere organisaties zoals trainingsschool de Katapult en de Voedselbank in Den Helder.

Heden en toekomst:

Tijdens een bestuursvergadering in oktober 2010 is besloten om de stichting nieuw leven in te blazen en werd de doelstelling uitgebreid met “in binnen- en buitenland”, omdat de huidige projecten zich in het buitenland bevinden.

Tevens ondersteunt de stichting lokale medewerkers in het buitenland die ter plekke daadwerkelijk helpende activiteiten uitvoeren.

De huidige doelstelling van Stichting Springplank is:

“Het verlenen van sociale, maatschappelijke en materiële hulp en ondersteuning aan jongeren en volwassenen in binnen- en buitenland, ongeacht levensbeschouwelijke gezindte”

Deze vernieuwde doelstelling wordt vormgegeven door:

 • organiseren van hulp- en bouw- en andere reizen
 • het schrijven en openbaar maken van nieuwsbrieven
 • intensieve contacten met de lokale medewerkers
 • bouwen van een kindertehuis in India
 • maandelijkse sponsoring vinden voor deze kinderen
 • maandelijkse sponsoring vinden voor lokale medewerkers
 • organiseren van conferenties
 • geven van onderwijs / trainingen
 • genereren en doorgeven van financiën of benodigdheden

Op dit moment hebben wij vier projecten, India, Indonesië, Kenia en Roemenië en worden er reizen georganiseerd o.a. naar Roemenië.
In de toekomst kunnen nieuwe projecten worden opgestart als het past binnen de visie en wij mogelijkheden zien. Daarnaast kunnen bestaande projecten worden afgesloten als de doelen zijn behaald of ondersteuning niet meer noodzakelijk is.

We willen ook u enthousiasmeren om betrokken te raken bij onze projecten.

D.m.v. donaties, giften of legaten helpt u geweldig mee, en de ervaring leert dat als u mee jumpt  met een reis, u zeer betrokken raakt met omstandigheden en met mensen die u onderweg ontmoet.

Organisatie

Stichting Springplank heeft een bestuur wat een paar keer per jaar bijeen komt voor vergaderingen. Daarin worden het verloop en vorderingen binnen de projecten en de financiën besproken.

Daarnaast komen soms nieuwe hulpvragen binnen of worden acties zoals reizen gepland. Wij bekijken met elkaar wat de mogelijkheden zijn voor ons als stichting.

Het huidige bestuur bestaat uit drie personen:

 • Marjan Zijderlaan, te Den Helder, voorzitter
 • Jan van der Horst, te Nieuw Vennep, secretaris
 • Coby Schavemaker, te Amsterdam, penningmeester

Joost Zijderlaan is adviserend en mede betrokken. Hij voert boekhoudkundige werkzaamheden uit en is organisator van de reizen.

Financiën

Sinds januari 2010 zijn wij een ANBI erkende stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), dat houdt in dat uw giften aan ons, voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

 • Stichting Springplank staat in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 37107028
 • Het RSIN nummer is: 8227.31.654
 • Het bankrekeningnummer is: NL64 INGB 0009 5901 31 t.n.v. Stichting Springplank

Bestuursleden of medewerkers ontvangen géén financiële vergoeding of salaris vanuit de stichting.

Er zal een beperkt eigen vermogen zijn om onvoorziene kosten op te vangen.

Specifieke giften en donaties voor personen of studenten worden voor 100% doorgegeven. Van giften voor algemene projecten wordt beneden € 10,–  10%, tussen € 10,– en € 1000,–  5% en boven € 1000,–  2%  ingehouden t.b.v. kosten die de stichting maakt.

Giften “zonder bestemming” worden gebruikt voor administratie-, bank- en algemene kosten.  Een batig saldo van laatstgenoemde giften wordt aan het eind van het jaar, naar beste weten van het bestuur, verdeeld over verschillende projecten of gebruikt voor zendingsreizen.
Als er subsidies of andere substantiële giften worden ontvangen die jaaroverschrijdend zijn, worden deze in de jaarverslagen onder de projectnaam of de algemene reserve gereserveerd.

In de statuten is vastgelegd dat de stichting “zonder winstoogmerk” werkt.

Jumpt u mee?

Voor onze financiën zijn wij afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring.

Ons bankrekeningnummer is   NL64 INGB 0009 5901 31   t.n.v. Stichting Springplank o.v.v. een bestemming of algemene gift.

Naast het geven van geld, kunt u ook “mee jumpen” door een keer mee te gaan met een reis.